Skip to content

Digital Transformation ดียังไงต่อภาคธุรกิจ

ERP, Enterprise Resource Planning

ข้อดีของ Digital Transformation

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกดิจิทัลและมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานมนุษย์มากขึ้น องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้เกิดความก้าวหน้า

ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

เมื่อ Digital Transformation ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้การทำงานบางอย่างในอดีตที่เคยใช้แรงงานคนเป็นหลัก ถูกเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีแทน ข้อดีคือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มยอดผลิต และทำให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบกว่าจากแรงงานคน ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องหมดทุนไปกับการจ้างแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายสำหรับส่งพนักงานไปอบรมอีกต่อไป

เก็บข้อมูลครบถ้วน

การบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆ ลงบนกระดาษเหมือนในอดีต อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตัล เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้เกิดคลังเก็บข้อมูลออนไลน์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง รวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกัน เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และสามารถติดตามข้อมูลได้ง่ายดายว่ามีแหล่งที่มาจากไหนบ้าง

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ลูกค้าบางรายอาจมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และจะเลือกใช้งานหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจที่มีความพัฒนาทางเทคโนโลยีมากกว่า โดยเฉพาะธุรกิจที่มี Touch Point ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น แอพ โซเชี่ยลมีเดีย อีเมล

ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การแข่งขัน

ไม่ว่าคุณจะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม่ แต่ธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะคู่แข่งของคุณกำลังมองหาและคอยพัฒนา Digital Transformation ของพวกเขาอยู่เสมอ ซึ่งแม้ว่าจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่นั่นจะเป็นจุดที่ทำให้คุณสามารถ

Digital Transformation นั้นเข้ามาเพื่อช่วยให้ธุรกิจในยุคดิจิตัลนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันเข้ากับสถานการณ์ เริ่มต้นทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร

ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจหรือต้องการทดลองใช้ระบบ Odoo ERP สามารถสอบถามรายละเอียดกับเรา erphero เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด

ติดต่องานบริการทางด้าน erphero ได้ที่
Email : bds@goconnext.com
Tel. : 088-809-0910 to 16
Line OA : @erphero